Верифицирано

Искршени стакла на штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Неготино

01:30 Nov 23 2016 Неготино

Искршени стакла на штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Неготино
Опис
Windows broken at the VMRO-DPMNE headquarters in Negotino - For English see below / Janë thyer xhamat e shtabit të VMRO-DPMNE-së në Negotinë - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Непознати сторители извршиле оштетување на стаклата на просториите на месниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ.

Датум, време и место на инцидентот: 23 ноември, во ноќните часови, партиски штаб на ВМРО-ДПМНЕ на улицата „Партизанска“ во Неготино.

Извор на информации: Електронски медиум Телеграф

Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.

Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ на РМ), Предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа (Член 319, КЗ на РМ)

Сторители: Непознати.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е политичка припадност, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е партиски штаб на владејачката партија;

Статус на случајот: Под истрага.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека по пријавувањето на настанот извршен е увид и за истото е доставено известување до ОЈО Кавадарци.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент ја доведува во прашање општата политичка стабилност во земјата.What happened: Unknown perpetrators damaged the windows of the VMRO-DPMNE local committee premises.

Date, time and location of the incident: 23 November, at night, VMRO-DPMNE party headquarters on “Marshal Tito” Street in Negotino.

Source of information: Electronic medium Telegraf.

Victim(s) involved: Aside from the material damage, there were no victims of this incident.

Type of the crime(s): Damage to objects of others (Article 243, CC), Causing hatred, discord or intolerance on national, racial, religious and other discriminatory ground (Article 319, CC).

Perpetrator(s): Unknown.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is political affiliation and the bias indicators are:
1. Target location – the target location is the headquarters of the ruling party;

Status of the case: Under investigation.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated after the reporting of the event, an investigation was conducted and the report was delivered to PPO Kavadarci.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the political stability of the country in general.Çfarë ka ndodhur: Kryerës të panjohur kanë dëmtuar xhamat e hapësirave të komitetit vendor të VMRO-DPMNE-së.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 23 nëntor, në orët e vona të natës, shtabi partiak i VMRO-DPMNE-së në rrugën “Partizanka” në Negotinë.

Burim i informacioneve: Media elektronike Telegraf

Viktimat e përfshira: Përveç dëmit material, në këtë incident nuk ka viktima.

Lloji i krimit: Dëmtim i objekteve të huaja (Neni 243, KP i RM-së); Shkaktim i urrejtjes, përçarjes dhe mostolerancës në bazë nacionale, racore, fetare dhe bazë tjetër diskriminuese (Neni 319, KP i RM-së)

Kryerës: Të panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është përkatësia politike, kurse indikatorë të anshëm janë:
1. Lokacioni qëllimor – lokacioni qëllimor është shtabi partiak i partisë në pushtet.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se pas paraqitjes së ngjarjes është kryer mbikëqyrje dhe për të njëjtën është dorëzuar lajmërim në PTHP Kavadar.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje stabilitetin e përgjithshëm politik në shtet.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Нападнат и ограбен Сириец

19:00 Mar 17, 2015

Неготино, 0.24 Kms

Оштетен штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Неготино

01:10 Nov 23, 2016

Неготино, 0.25 Kms

Ограбени мигранти кај Криволак-Неготино

08:00 Sep 19, 2018

Криволак, Неготино, Македонија, 0.29 Kms

Нападнати мигранти кај с. Дуброво

22:00 Jun 07, 2016

с. Дуброво, 2.5 Kms