Неверифицирани

Каменуван автобус бр. 65 на ЈСП, повредено 17 годишно момче

21:55 Nov 29 2016 Г. Баба, Скопје

Опис
JSP bus no. 65 stoned, a 17-year-old boy injured - For English see below / Është goditur me gurë autobusi nr. 65 i NQP-së, është lënduar një djallosh 17vjeçar -
Për shqip, shih më poshtë


For English see below / Што се случило: Седумнаесетгодишник од скопското село Булачани бил повреден во главата кога автобусот на ЈСП бр. 65 со кој патувал бил каменуван од непознат сторител. Со возило на Итна медицинска помош бил пренесен во болницата „Св.Наум Охридски“ каде му биле констатирани телесни повреди и бил задржан на понатамошно лекување. Возачот на автобусот во Полициската станица Гази Баба пријавил дека додека го управувал автобусот, кој сообраќал на редовна линија бр.65, непознат сторител фрлил камен во правец кон автобусот и искршил еден од прозорите од вториот кат. Во дневниот билтен на МВР се наведува дека се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот и за целосно расчистување на случајот.

Датум, време и место на инцидентот: 29 ноември, околу 21:55 часот, во автобус на ЈСП бр.65 кој се наоѓал на ул.„Методија Андонов Ченто“ и ул. „Палмиро Тољати“ , Скопје.

Извор на информации: ТВ Алсат.

Инволвирани жртви: Едно седумнаесетгодишно лице.

Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ на РМ), Телесна повреда (Член 130, КЗ на РМ)

Сторители: Непознат сторител.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е етничко потекло, државјанство или јазик, а пристрасните индикатори се:
1. Претпоставена разлика во етничкото потекло – автобусот бр.65 транзитира низ област населена од луѓе со мешан етнички состав; местото од каде е каменуван автобусот се наоѓа во област населена од луѓе со мешан етнички состав
2.Модел на претходни инциденти – ова е последен инцидент од растечкиот тренд на каменување на автобусот на ЈСП бр.65
3. Природа на насилство – инцидентот се случил во јавност;

Статус на случајот: Непознат.

Одговор на локалните власти: До моментот на пишување на овој извештај, МВР не одговори на Барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати во врска со овој инцидент.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.What happened: A 17-year-old boy from the village of Bulachani in Skopje suffered a head injury while riding the JSP bus no. 65 which was stoned by unknown perpetrators. He was rushed to the “Ss. Naum Ohridski” hospital in an ambulance, where he was held for further treatment for bodily injuries.
The bus driver reported to the Police Station Gazi Baba that while he was driving the bus, transiting the regular route of no. 65, an unknown perpetrator threw a rock in the direction of the bus and broke one of the windows on the second floor. In the MOI’s Daily Newsletter it was stated that measures were being taken for finding the perpetrator and resolving the incident.

Date, time and location of the incident: 29 November, around 21:55, on the JSP bus no. 65 which was on “Metodija Andonov Chento” Street and “Palmiro Toljati” Street, Skopje.

Source of information: TV Alsat.

Victim(s) involved: One seventeen-year-old person.

Type of the crime(s): Damage to objects of others (Article 243, CC), Bodily injury (Article 130, CC).

Perpetrator(s): An unknown perpetrator.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity, nationality or language and the bias indicators are:
1. Assumed difference in ethnicity – the city bus no. 65 transits through an area inhabited by people of a different ethnicity; the location where the bus was stoned is in an area inhabited by people of different ethnicity;
2. Pattern of previous incidents – this the latest incident in the growing trend of cases of stoning the JSP bus no. 65;
3. Nature of the violence – it was a public incident.

Status of the case: Unknown.

Response of Local Authorities: By the time of the writing of this report, MOI had not responded to the Committee’s request for public information regarding this incident.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the ethnic coexistence between the two largest communities in the country.Çfarë ka ndodhur: Një shtatëmbëdhjetë vjeçar nga fshati Bullaçani Shkup është goditur në kokë kur autobusi i NQP-së nr. 65 me të cilin po udhëtonte është goditur me gurë nga kryerës i panjohur. Me automjet të Ndihmës mjekësore të urgjencës është dërguar në spitalin “Shën. Naumi i Ohrit”, ku janë konstatuar lëndime trupore dhe është mbajtur për mjekim të mëtejshëm. Shoferi i autobusit në Stacionin Policor “Gazi Babë” ka paraqitur se kur e ka drejtuar autobusin, i cili qarkullon në linjën e rregullt nr. 65, kryerës i panjohur ka gjuajtur me gur në drejtim të autobusit dhe ka thyer një prej dritareve në katin e dytë. Në buletinin ditor të MPB-së thuhet se po ndërmerren masa për gjetjen e autorit dhe zbardhjen e tërësishme të rastit.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 29 nëntor, rreth 21:55, autobusi i NQP-së nr. 65 icili gjendej në rr. “Metodija Andonov Çento” dhe rr. “Palmiro Tolati” Shkup.

Burim i informacioneve: TV Alsat.

Viktimat e përfshira: Një person shtatëmbëdhjetëvjeçar.

Lloji i krimit: Dëmtim i objekteve të huaja (Neni 243, KP i RM-së), Lëndim trupor (Neni 130, KP i RM-së)

Kryerës: Kryerës i panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është prejardhja etnike, shtetësia apo gjuha, kurse indikatorët e anshëm janë:
1. Dallimi i supozuar i prejardhjes etnike – Autobusi nr. 65 qarkullon në një rajon të populluar me njerëz me përbërje të përzierë etnike; vendi ku është gjuajtur me gurë autobusi gjendet në rajon të populluar me njerëz me përbërje të përzierë etnike.
2. Model i incidenteve të mëparshme – ky është incidenti i fundit i trendit të zmadhuar të goditjes me gurë të autobusit të NQP-së nr. 65.
3. Natyra e dhunës – incidenti ka ndodhur në publik;

Statusi i rastit: I panjohur.

Përgjigja e pushtetit lokal: Deri në momentin e shkrimit të këtij raporti, MPB-ja nuk i është përgjigjur Kërkesës për informacione publike të cilën Komiteti e ka dërguar në lidhje me këtë incident.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në shtet.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Уништување на имот,Телесна повреда,Напад со ладно оружје

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Група младинци оштетиле билборди од политичка партија

23:30 Apr 03, 2014

Автокоманда, Скопје, 0.31 Kms

Нападнато малолетно лице на Бит Пазар

20:45 Apr 23, 2018

Bulevar Krste Misirkov, 0.44 Kms

Претепано момче се бори за живот

13:13 Jun 30, 2018

Bulevar Aleksandar Makedonski, 0.44 Kms